dense castables at rs 10 kilogram jodhpur ahmedabad